Algemene Voorwaarden van Mijoux

gevestigd te Amsterdam aan de Rijnstraat 219

KVK 34115620

BTWnr NL184673392B01

Algemene Voorwaarden Mijoux Jewelry

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mijoux Jewelry. Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Mijoux Jewelry zijn vrijblijvend. Mijoux Jewelry behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door Mijoux Jewelry. Mijoux Jewelry is gerechtigd bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mijoux Jewelry dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen en Betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Mijoux Jewelry.

4. Levering

4.1 De levertijden die door Mijoux Jewelry worden vermeld, zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten vindt plaats op het moment dat de producten gereed zijn voor verzending aan u.

5. Retourneren en Ruilen

5.1 U heeft het recht de geleverde producten binnen 30 dagen na ontvangst te retourneren of te ruilen. De producten dienen in originele staat en verpakking te zijn, met alle labels eraan bevestigd.

5.2 Uitzondering: Gepiercete sieraden (piercings) kunnen om hygiënische redenen niet worden geretourneerd of geruild als de verpakking is geopend of als het artikel is gedragen.

5.3 Om een retour of ruiling te starten, neem contact op met onze klantenservice via e-mail of telefoon. Vermeld uw bestelnummer en de reden voor de retour of ruiling. Ons team zal u voorzien van instructies en een retouradres.

5.4 Zodra wij het geretourneerde artikel hebben ontvangen en geïnspecteerd, verwerken wij uw restitutie binnen 7 werkdagen. Restituties worden teruggestort op de oorspronkelijke betaalmethode. Verzendkosten worden niet terugbetaald, tenzij de retour het gevolg is van een defect of fout van onze kant.

6. Garantie

6.1 Al onze producten worden geleverd met een garantie van 1 jaar op fabricagefouten. Deze garantie omvat geen schade door verkeerd gebruik, ongelukken of normale slijtage.

6.2 Voor garantieclaims neemt u contact op met ons klantenserviceteam met een aankoopbewijs en details van het defect.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Mijoux Jewelry en van haar personeel en de door Mijoux Jewelry ingeschakelde derden voor alle schade, direct of indirect, op enigerlei wijze ontstaan, is uitgesloten. Mijoux Jewelry is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

7.2 Mijoux Jewelry aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Mijoux Jewelry.

8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mijoux Jewelry in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Mijoux Jewelry gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Mijoux Jewelry kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. Diversen

9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mijoux Jewelry in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mijoux Jewelry vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.2 Mijoux Jewelry is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

English Terms and Conditions

1. General

These terms and conditions apply to all offers, orders, and agreements of Mijoux Jewelry. By placing an order, you agree to these terms. Any deviations from these terms are only binding if agreed upon in writing.

2. Offers and Agreements

2.1 All offers from Mijoux Jewelry are non-binding. Mijoux Jewelry expressly reserves the right to change prices, especially when required by legal regulations.

2.2 An agreement is concluded upon acceptance of your order by Mijoux Jewelry. Mijoux Jewelry is entitled to refuse orders or to attach certain conditions to the delivery, unless explicitly stated otherwise. If an order is not accepted, Mijoux Jewelry will inform you within ten (10) working days after receipt of the order.

3. Prices and Payments

3.1 The prices listed for the offered products and services are in euros, including VAT and excluding shipping costs, unless otherwise stated or agreed upon in writing.

3.2 Payment can be made in one of the ways indicated during the ordering process. Additional terms may be set for your order. In the case of bank payments, the payment date is the date of crediting the bank account of Mijoux Jewelry.

4. Delivery

4.1 The delivery times indicated by Mijoux Jewelry are indicative. Exceeding any delivery period does not entitle you to compensation and neither does it entitle you to cancel your order or dissolve the agreement, unless the delay in delivery is such that you cannot reasonably be expected to maintain the agreement. In such cases, you are entitled to cancel the order or dissolve the agreement to the extent necessary.

4.2 The delivery of the products takes place at the time the products are ready for dispatch to you.

5. Returns and Exchanges

5.1 You have the right to return or exchange the delivered products within 30 days of receipt. The products must be in their original condition and packaging, with all tags attached.

5.2 Exclusion: For hygiene reasons, pierced jewelry (piercings) cannot be returned or exchanged if the packaging has been opened or if the item has been worn.

5.3 To initiate a return or exchange, contact our customer service team via email or phone. Provide your order number and the reason for the return or exchange. Our team will provide you with instructions and a return shipping address.

5.4 Once we receive and inspect the returned item, we will process your refund within 7 business days. Refunds will be issued to the original payment method. Shipping costs are non-refundable unless the return is due to a defect or error on our part.

6. Warranty

6.1 All our products come with a 1-year warranty covering manufacturing defects. This warranty does not cover damage caused by misuse, accidents, or normal wear and tear.

6.2 For warranty claims, please contact our customer service team with proof of purchase and details of the defect.

7. Liability

7.1 Any liability of Mijoux Jewelry and its employees and third parties engaged by Mijoux Jewelry for any damage, direct or indirect, in any way related to the execution of the agreement, is excluded. Mijoux Jewelry is also not liable for damage caused by third parties during the execution of the agreement.

7.2 Mijoux Jewelry is not liable for any damage resulting from the use of the products of Mijoux Jewelry.

8. Force Majeure

8.1 Without prejudice to its other rights, Mijoux Jewelry has the right, in the event of force majeure, to suspend the execution of your order, or to dissolve the agreement without judicial intervention, by notifying you in writing and without Mijoux Jewelry being obliged to pay any compensation, unless this would be unacceptable in the given circumstances according to standards of reasonableness and fairness.

8.2 Force majeure includes any failure that cannot be attributed to Mijoux Jewelry because.